RECRUITMENT ZP(Zilla Parished) AMRAVATI 35 POST Applyonline:zpamravati.in

RECRUITMENT  ZP AMRAVATI  35 POST Applyonline:  www.zpamravati.in 

ZPAMRAVATI.IN recent vacancies in Maharashtra gov in various section please apply
for more information 
:

Click Here For latest Govt Jobs And Recruitment

दि. ०१.०९.२०१३ रोजी घेण्‍यात आलेल्‍या तलाठी पदभरती- २०१३
च्‍या लेखी परीक्षेचा निकाल व ANSWER KEY प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे. सदर
निकालावर आक्षेप/हरकती घ्‍यावयाचे असल्‍यास दि. ०७.०९.२०१३ रोजी पर्यंत
कार्यालयीन वेळेत (सायं. ५.४५) जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,अमरावती येथे दाखल
करावे.

 

Talathi Bharti – Sep 2019/2020

Search your Jobs here